Vehkajärven suojeluyhdistys

Toiminnan tarkoitus

Vehkajärven pinta-ala on 191 ha suurin syvyys noin 8 metriä, keskisyvyys noin 2 metriä, tilavuus noin 3.8 milj.m3

Vehkajärvestä tehdyt tutkimukset:

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry suoritti laajan tutkimuksen järven veden laadusta ja sen kuormituksesta vuonna 1997. Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin myös järven kalakantaa, jolloin todettiin särkikalojen osuus yllättävän suureksi. Kartoitettiin lisäksi järven veden ja pohjan laatua. Todettiin pohjassa olevan suuret typpi- ja fosforimäärät.

Toinen laajempi tutkimus tehtiin vuonna 2005, jolloin tutkittiin järveen laskevien ojavesien laatua. Tutkimuksen kohteena oli viisi suurinta ojaa, joista otettiin seitsemän kertaa näytteet vuoden aikana. Tulokset osoittivat ,että ojavesien ravinteiden fosfori- ja typpipitoisuudet vaihtelivat suuresti eri ojissa. Laskeutumisaltailla pyritään vähentämään vesimassan mukana järveen tulevan typen ja fosforin määrää. Järven keskipitoisuudet laskivat selvästi varsinkin typpipitoisuus laski lähes puolella ja fosforinkin määrä lähes kolmanneksella. Laskeutumisaltaat ja hoitokalastus sekä järven asukkaiden omakohtainen aktiivisuus ovatkin parantaneet järven laatua huomattavasti.

Lisää tutkimuksesta voi kysellä puheenjohtajalta sekä muilta johtokunnan jäseniltä.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia vesiensuojelullisia tarkoitusperi� ja maisemallisia arvoja j�senist�ns� ja toimialueensa piiriss�. Lis�ksi yhdistyksen tarkoituksena on pyrki� kokoamaan Vehkaj�rven vesiensuojelusta ja k�yt�st� kiinnostuneet henkil�t ja yhteis�t keskitettyyn toimintaan j�rven tilan parantamiseksi sek� s�ilytt�miseksi puhtaana ja kelvollisena talousvesi-, virkistys-ja kalastusk�ytt��n ja Vehkaj�rven asukkaiden toimeentulon kannalta elint�rke��n elinkeinotoimintaan. Samalla yhteis� pyrkii ehk�isem��n ristiriitojen syntymist� alueensa vesiensuojelua ja -hoitoa koskevissa kysymyksiss�.